Socialna pomoč – pogrebnina – posmrtnina – koliko znaša?

Koliko socialne pomoči vam pripada? Preglejte tabelo in preverite. Preverite tudi višino morebitne izredne socialne pomoči ter pogrebnine in posmrtnine.

Informativna višina denarne socialne pomoči od 1. aprila 2022

Socialna pomoč v primeruEUR
prva odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla oseba, ki je v institucionalnem varstvu           421,89
samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje295,32
vsaka naslednja odrasla oseba240,48
otrok osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, dokler ga je ta dolžna preživljati248,92
povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema75,94

Višina izredne denarne socialne pomoči

  • Višina izredne denarne socialne pomoči na mesec znaša največ 421,89 evra za samsko, delovno neaktivno osebo (cenzus za samsko osebo).
  • Višina izredne denarne socialne pomoči na mesec znaša največ 1160,21 evra za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve.
  • V koledarskem letu znaša višina izredne denarne socialne pomoči največ 2109,45 evra za samsko, delovno neaktivno osebo (petkratnik cenzusa) ali največ 5801,05 evra za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve.
  • Trikratnik cenzusa se lahko dodeli le za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč in višje sile, dvakratnik cenzusa pa na primer za poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv za ogrevanje in podobno, ne pa za poplačilo dolgov.

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina je posebna oblika izredne denarne socialne pomoči, ki se lahko dodeli kot pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskemu članu umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji. Pogrebnina se lahko dodeli v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Posmrtnina kot posebna oblika izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, se vam lahko dodeli, če ste bili na dan smrti umrlega upravičeni do socialno varstvenih pravic.

V kolikor ne morete kriti stroškov pogreba in izpolnjujete posebne pogoje za uveljavljanje pogrebnine in posmrtnine vam svetujemo, da vložite vlogo na centru za socialno delo.

  • Višina pogrebnine: 843,78 evra (a ne več kot znašajo stroški pogreba)
  • Višina posmrtnine: 421,89 evra

Več podrobnosti preverite tukaj.

Opomba: Podatki so objavljeni februarja 2023. Pričakovati je, da se bodo zneski v 2023 še spremenili in uskladili. V 2022 so se s 1. aprilom.