Povračilo potnih stroškov – za obisk zdravnika, specialista, preglede ipd

Če morate zdravstveni poseg ali pregled uveljavljati izven domačega kraja, vam lahko pripada vračilo potnih stroškov. Je pa pri tem nekaj opravil, preden bo denar v vaših rokah.

Kdo sploh je upravičen do povračila potnih stroškov?

Zavarovana oseba ima pravico do povračila potnih stroškov, ki obsegajo prevozne stroške ter stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem kraju, če mora potovati k izvajalcu v drug kraj, ker v kraju zaposlitve ali prebivališča zavarovane osebe ni izvajalca ali če jo izvajalec ali ZZZS napoti ali pokliče v kraj zunaj kraja zaposlitve ali prebivališča zavarovane osebe. V teh primerih ima zavarovana oseba pravico do povračila potnih stroškov za najkrajšo razdaljo od kraja prebivališča do najbližjega izvajalca.

Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov prehrane, če je zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna iz svojega prebivališča nad 12 do 24 ur in ji ni zagotovljena prehrana v okviru zdravstvene storitve.

Če mora zavarovana oseba zaradi napotitve bivati v drugem kraju, ima tudi pravico do povračila stroškov nastanitve za nočitev, če ji ta ni zagotovljena v okviru zdravstvene storitve. Do povračila teh stroškov je zavarovana oseba upravičena le ob predložitvi računov.

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec zavarovane osebe, ki je napotena k izvajalcu izven kraja prebivališča in zaradi svojega zdravstvenega stanja ni sposobna sama potovati, če tako odloči osebni zdravnik ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija ZZZS.

Kje in kako vložiti vlogo?

Vlogo se vloži pri ZZZS ali pri delodajalcu. Zahteva za povračilo prevoznih stroškov, poleg sestavin, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, vsebuje:

 • predpisano listino  »Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva«, ki jo izda osebni ali napotni zdravnik, ko zavarovana oseba uveljavlja povračilo stroškov zase in za spremljevalca oziroma dokazilo o spremstvu, ko zavarovana oseba ne uveljavlja povračila stroškov tudi za spremljevalca. Na listini mora biti naveden dan oziroma čas, ko je bila zavarovana oseba na pregledu oziroma preiskavi v drugem kraju, kar potrdi izvajalec, ki jo je sprejel na pregled ali zdravljenje;
 • izvirnik vozne karte ali drugega ustreznega dokazila o plačilu javnega ali avtotaksi prevoza;
 • na zahtevo ZZZS drugo dokumentacijo, ki je potrebna v postopku odločanja;
 • podatek o številki računa in organizaciji, pri kateri je odprt račun, na katerega se nakaže povračilo stroškov.

Koliko denarja bo povrnjenega?

 • Če zavarovana oseba potuje z avtotaksi prevozom, se  povračilo opravi v višini cene le-tega, kot izhaja iz dokazila o njegovem plačilu, vendar ne več kot bi znašala kilometrina – to je 10 % cene litra neosvinčenega motornega bencina (95 oktanov), veljavne v času potovanja.
 • Če zavarovana oseba potuje z drugim javnim prevoznim sredstvom, se prevozni stroški povrnejo v višini cene javnega prevoza, kot izhaja iz vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu.
 • Če zavarovana oseba potuje z osebnim avtomobilom, z javnim ali avtotaksi prevozom, za katerega ni predložila vozne karte ali drugega dokazila o njegovem plačilu, ima pravico do povračila prevoznih stroškov v višini kilometrine.
 • V vseh naštetih primerih se obračun prevoznih stroškov za potovanja, opravljena v istem mesecu, zmanjša za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja, kar od 1. 1. 2022 dalje znaša 32,23 evrov. 
 • Če ima zavarovana oseba pravico do povračila stroškov prehrane, se dnevnica v višini, ki se izplačuje javnim uslužbencem v organih državne uprave, izplača za 24 ur, ob upoštevanju njene vrednosti na posamezen dan odsotnosti. Dnevnica za potovanje, ki traja več kot 12 ur, znaša trenutno 21,39 evra (podatek na dan 1. 1. 2022).
 • Če ima zavarovana oseba pravico do povračila stroškov nastanitve za nočitev, se ti izplačajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot znaša trikratna vrednost dnevnice.

Povračilo stroškov prehrane in nastanitve za otroka, starega do sedem let, znaša polovico navedenih zneskov.

Kdo vam izda listino za uveljavljanje pravic?

Listina se izdaja le v javnih mrežah (osebni zdravniki) in ne v samoplačniških ambulantah.

Bolezni in stanja, pri katerih je vedno pravica do potnih stroškov za potovanje k najbližjemu ali izključnemu izvajalcu v drug kraj

 • maligne bolezni
 • mišične in živčno-mišične bolezni
 • paraplegija, tetraplegija, cerebralna paraliza, paraliza, epilepsija
 • hemofilija
 • duševne bolezni
 • razvite oblike sladkorne bolezni
 • multipla skleroza
 • luskavica

Kdaj do povračila potnih stroškov niste upravičeni?

Do povračila potnih stroškov niste upravičeni v naslednjih primerih

 • potovanje iz bolnišnice v tujini v domovino
 • potovanje domov in nazaj v bolnišnico ob t. i. vikend odpustih in tehničnih odpustih
 • obiski klubov ali srečanj, ko niso beležene storitve za udeleženca srečanja
 • nabava zdravila ali medicinskega pripomočka (ne glede na to, ali gre za otroka ali za odraslo osebo)
 • zahteve ali predpisi z drugih področij ali pri drugih organih (zavarovalnice, sodišča, za potrdila za voznike motornih vozil ipd.), obisk invalidske komisije (ZPIZ)
 • prinašanje mleka hospitaliziranemu otroku.

Vloga in priloge

Primer obračuna potnih stroškov

(opozorilo: podatki so spremenljivi in veljajo na dan 1. 1. 2022, mesečni odbitek oziroma lastni prispevek znaša 32,23 evra, kilometrina pa 0,134 evra na kilometer.

Potovanje z osebnim avtomobilom. Razdalja od doma do izvajalca znaša 150 kilometrov.
Višino povrnjenih prevoznih stroškov se izračuna:
150 km x 2 (obe smeri) = 300 x  0,134 evra = 40,2 evrov – 32,23 evra (lastni prispevek) ==> povračilo znaša 7,97 evra.
Pomembno! Obračun za naslednje vožnje v istem mesecu se opravi brez odbitka (torej v višini 32,23 evra).
Pri potovanju z osebnim avtomobilom je obračun enak, ne glede na to, če je odobren tudi spremljevalec.

Preverite tudi kateri osebni zdravniki, ginekologi, pediatri in zobozdravniki sprejemajo paciente

Ne najdete zdravnika, ki bi vam pomagal? Ste v stiski, saj so zasedeni vsi po vrsti? Preverite, kje so prosti zdravniki. Pa tudi, kakšne so čakalne dobe v zdravstvu in kje boste na vrsti najprej! Klikni tukaj.